ای که عشق را در جودم نهادی و به من آموختی تنها عشقی حقیقی ست،که به تو منتهی شود؛ و من آن را

     دردیدن عاشقانه هایت در سراسر دنیا یافتم،در سفر!

عاشقانه دوستت دارم خدای من!