گذر باران

درگذر باران به زمین نگاهم کماکان به آسمان است؛نمیخواهم قطره ای را ازدست بدهم ؛
شاید همان باشد که برصورتت بوسه میزند! میخواهم بی آنکه بدانی،بوسه بارانت کنم!

 

/ 0 نظر / 28 بازدید